شماره حسابهای کارگزاری

ردیف نام بانک شماره حساب بورس مربوطه
1 ملت 197595307 بورس اوراق
2 ملی 110280642008
3 تجارت 104321089
4 رسالت 1036559485
5 سامان 849-40-93100-1
6 مسکن 14005247987
7 آینده 0190092767008
8 دی 0144016687009
9 شهر 4100821272332 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn